Tematický plán čítania

TémaDeňDátumPasáže
1. Na počiatku bolo slovo
1. 1. jan. Genezis 1
2. 2. jan. Ján 1
3. 3. jan. Deuteronómium 28
4. 4. jan. Matúš 13:1-30
5. 5. jan. Deuteronómium 30
6. 6. jan. Deuteronómium 4
7. 7. jan. Deuteronómium 32
2. Pôsobenie Božieho slova
8. 8. jan. Ján 15
9. 9. jan. 1. Petrov 1:22-, 1. Petrov 2:1-10
10. 10. jan. Žalmy 119:1-55
11. 11. jan. Žalmy 119:56-111
12. 12. jan. Žalmy 119:112-176
13. 13. jan. Žalmy 107
14. 14. jan. Žalmy 19
3. Logos a Rhema
15. 15. jan. Lukáš 1:1-38
16. 16. jan. Hebrejom 1
17. 17. jan. Rimanom 10
18. 18. jan. 1. Tesaloničanom 2
19. 19. jan. 1. Petrov 1:1-12
20. 20. jan. Lukáš 4:1-30
21. 21. jan. 1. Jánov 2:1-14
4. Ako dostať Slovo do srdca
22. 22. jan. Jozua 1
23. 23. jan. Žalmy 1
24. 24. jan. Príslovia 4
25. 25. jan. Kolosanom 3
26. 26. jan. Deuteronómium 11
27. 27. jan. Hebrejom 3, Hebrejom 4:1-7
28. 28. jan. Marek 4
5. Otec
29. 29. jan. Lukáš 10:1-24, Genezis 2:1-25
30. 30. jan. Matúš 6:1-34, 2. Samuelova 7:1-7
31. 31. jan. Žalmy 103, Exodus 33:1-25
32. 1. feb. Lukáš 11:1-13, Jeremiáš 3:1-25, Malachiáš 1:1-14
33. 2. feb. Matúš 3:1-12, Deuteronómium 32:1-39, Izaiáš 63:15-19
34. 3. feb. Lukáš 15:11-32, Žalmy 68:1-36
35. 4. feb. Izaiáš 44:1-28, Matúš 5:43-47, 1. Jánov 3:1-24
6. Syn
36. 5. feb. Ján 10:1-42, Matúš 11:25-30
37. 6. feb. Príslovia 30:1-6, Lukáš 2
38. 7. feb. Žalmy 2:1-12, Ján 3
39. 8. feb. Zjavenie Jána 21, Zjavenie Jána 22
40. 9. feb. Ján 14:1-14, Žalmy 45:1-10, Zjavenie Jána 1:1-17
41. 10. feb. Daniel 3:8-30, Joel 2:18-27, Rimanom 8:28-39
42. 11. feb. Matúš 16:13-28, Ján 5:15-47, Hebrejom 1:1-14
7. Duch svätý
43. 12. feb. Ján 14:15-31, Rimanom 8:1-27
44. 13. feb. Skutky apoštolov 1:1-18, Skutky apoštolov 2:1-39
45. 14. feb. Ezechiel 11:1-25, Jób 26:1-14, Marek 3:20-30
46. 15. feb. Žalmy 51, Lukáš 4:1-21
47. 16. feb. Izaiáš 63:7-14, Skutky apoštolov 5:1-32
48. 17. feb. 1. Korinťanom 2:1-16, 1. Korinťanom 12:1-3, 2. Korinťanom 3:1-18
49. 18. feb. Izaiáš 48:12-22, 1. Petrov 1:1-25
8. Trojica
50. 19. feb. Ján 16, Ján 17
51. 20. feb. Genezis 1, Efezanom 4
52. 21. feb. Zjavenie Jána 3, Zjavenie Jána 4, Matúš 28:16-18
53. 22. feb. Ján 6:22-71, Izaiáš 40:1-31
54. 23. feb. 1. Jánov 4, 1. Jánov 5
55. 24. feb. Ezechiel 1, Matúš 3:13-17, Marek 1:9-13
56. 25. feb. Lukáš 12:1-34, Izaiáš 11:1-5, 2. Korinťanom 13:11-13
9. Pôvod Božieho Syna
57. 26. feb. Ján 1:1-52, Micheáš 5:1-9
58. 27. feb. 1. Jánov 1:1-4, Genezis 9:1-29, Žalmy 132:1-18, Hebrejom 1:1-3, Kolosanom 1:15-21
59. 28. feb. Príslovia 8:1-36, Lukáš 3:21-38, Izaiáš 9:1-7
60. 1. mar. Genezis 28:10-22, Galaťanom 3:15-18, Žalmy 89:1-53
61. 2. mar. Genezis 26:1-6, Efezanom 3:8-12, 1. Petrov 1:18-21, Izaiáš 7:10-16, Daniel 9:1-27, Izaiáš 11:1-16
62. 3. mar. Genezis 22:1-19, Genezis 3:1-24, Jeremiáš 33:14-26, Izaiáš 35:1-10
63. 4. mar. Genezis 49:1-28, Jeremiáš 23:1-8, Matúš 1:1-17, Ozeáš 11:1-7, Efezanom 1:3-5
10. Ukrižovanie
64. 5. mar. Žalmy 22:1-32, Žalmy 55:1-24, Izaiáš 53:1-12, Izaiáš 50:6-7, Izaiáš 52:13-15, Zachariáš 11:12-13
65. 6. mar. Matúš 26:1-75
66. 7. mar. Matúš 27:1-66, Jonáš 2:1-11
67. 8. mar. Marek 15:1-47, Žalmy 41:1-14, Žalmy 69:1-22
68. 9. mar. Lukáš 22:1-71, Žalmy 129:1-8
69. 10. mar. Lukáš 23:1-56, Žalmy 34:1-23
70. 11. mar. Ján 18, Ján 19
11. Vzkriesenie
71. 12. mar. Matúš 28:1-10, Žalmy 16:1-11, Skutky apoštolov 4:1-12, Rimanom 4:17-25, Skutky apoštolov 17:19-34, Filipanom 3:18-11, Kolosanom 2:8-15
72. 13. mar. Marek 16:1-20, 1. Korinťanom 15:1-58
73. 14. mar. Lukáš 24:1-53, Matúš 22:23-33, Marek 8:27-33
74. 15. mar. Ján 20:1-31, 1. kráľov 17:17-24, 2. kráľov 4:17-37, Skutky apoštolov 9:36-42, Matúš 9:18-26
75. 16. mar. Ján 21:1-25, Ján 11:11-45, Rimanom 6:1-11
76. 17. mar. Skutky apoštolov 1:1-12, Ján 6:35-58, Rimanom 10:9-13, 2. Korinťanom 4:7-18, 1. Tesaloničanom 4:13-18, Lukáš 7:11-17, 2. kráľov 13:20-21
77. 18. mar. Matúš 28:16-20, Lukáš 14:7-14, Ján 5:17-30, Efezanom 2:1-10, Hebrejom 11:17-19, Lukáš 16:19-31, Jakubov 2:21-24, Skutky apoštolov 20:6-12, Zjavenie Jána 20:4-6
12. Meno Ježiš
78. 19. mar. Ján 3:1-36, Hebrejom 1:1-14
79. 20. mar. Filipanom 2:5-11, Skutky apoštolov 2:14-47, Skutky apoštolov 16:16-18, Kolosanom 3-12-17
80. 21. mar. Matúš 1:17-25, Skutky apoštolov 3:1-26, Skutky apoštolov 19:1-20, 2. Tesaloničanom 3:6, 2. Timotejovi 2:19-21
81. 22. mar. Marek 9:38-41, Skutky apoštolov 4:1-31, Skutky apoštolov 21:10-14, 1. Jánov 3:18-23
82. 23. mar. Lukáš 1:26-38, Skutky apoštolov 5:33-42, 1. Korinťanom 1:1-17, Matúš 12:16-21, Hebrejom 13:10-16, Skutky apoštolov 10:43-48
83. 24. mar. Lukáš 2:21-24, 1. Jánov 5:1-21, Skutky apoštolov 8:5-17, 1. Korinťanom 5:1-8, Lukáš 24:44-47, 1. Jánov 2:10-14, Zjavenie Jána 14:1-5
84. 25. mar. Ján 20:24-31, Skutky apoštolov 9:1-31, Efezanom 5:15-20, Ján 1:10-13, Zjavenie Jána 19:11-16
13. Kto je Duch Svätý
85. 26. mar. Skutky apoštolov 5:1-16
86. 27. mar. Skutky apoštolov 13:1-4, 2. Korinťanom 13:12-13
87. 28. mar. Skutky apoštolov 15
88. 29. mar. Skutky apoštolov 10:1-22, Skutky apoštolov 11:1-12
89. 30. mar. Ján 14:15-27, Ján 15:26-27, Ján 16:7-15
90. 31. mar. Rimanom 8:1-18, Skutky apoštolov 16:6-11
91. 1. apr. Skutky apoštolov 20:17-35, Skutky apoštolov 28:22-28
14. Krst Svätých Duchom a hovorenie v jazykoch, ukrižovanie
92. 2. apr. Matúš 3:1-17, Marek 1:1-11
93. 3. apr. Lukáš 3:1-22, Ján 1:19-34
94. 4. apr. Lukáš 24:46-49, Skutky apoštolov 1:1-12, 1. Petrov 1:10-12
95. 5. apr. Skutky apoštolov 2:1-41
96. 6. apr. Skutky apoštolov 8:5-25
97. 7. apr. Skutky apoštolov 10:23-48, Skutky apoštolov 11:13-18
98. 8. apr. Skutky apoštolov 19:1-12, Ján 7:27-39
15. Dary Svätého Ducha
99. 9. apr. 1. Korinťanom 12:1-3
100. 10. apr. 1. Korinťanom 14:1-33
101. 11. apr. 1. Timotejovi 1:6-14, Joel 3
102. 12. apr. Lukáš 1:5-80
103. 13. apr. Skutky apoštolov 15:5-12, Skutky apoštolov 14:1-20
104. 14. apr. Skutky apoštolov 9:32-43, Skutky apoštolov 12:1-16
105. 15. apr. 2. kráľov 2:9-, 2. kráľov 3, 2. kráľov 4, 2. kráľov 5, 2. kráľov 6, 2. kráľov 7, 2. kráľov 8:1-8
16. Pomazanie Svätého Ducha
106. 16. apr. Lukáš 4:1-43
107. 17. apr. Izaiáš 61:1-5, Izaiáš 32:9-18, Izaiáš 10:27
108. 18. apr. 1. Samuelova 9:15-, 1. Samuelova 10:1-13
109. 19. apr. 1. Samuelova 16:1-23
110. 20. apr. Žalmy 23, Žalmy 92, Žalmy 45
111. 21. apr. Levitikus 14:8-20, Exodus 34:29-35
112. 22. apr. 2. kroník 5:12-14, Jeremiáš 1:4-10, Izaiáš 6:6-10
17. Boh ako uzdraviteľ
113. 23. apr. Exodus 15, Izaiáš 57:15-21
114. 24. apr. Žalmy 103, Žalmy 147
115. 25. apr. Matúš 15:21-31, Lukáš 5:12-32, Ozeáš 11:1-11
116. 26. apr. Deuteronómium 32:1-39, Žalmy 30:1-13
117. 27. apr. Izaiáš 38, 2. kráľov 20:1-11
118. 28. apr. Genezis 20, Žalmy 91
119. 29. apr. 2. kroník 30, Jeremiáš 33:1-16
18. Uzdravenie vo vykúpení
120. 30. apr. Izaiáš 53, Ján 10
121. 1. máj Skutky apoštolov 3, Izaiáš 35
122. 2. máj 1. Petrov 2, Izaiáš 61
123. 3. máj Galaťanom 3, Marek 16
124. 4. máj Matúš 8
125. 5. máj Jób 33, Žalmy 31
126. 6. máj Skutky apoštolov 4, Galaťanom 41:1-5
19. Božie slovo ako liek
127. 7. máj Príslovia 3, Lukáš 7:1-10
128. 8. máj Žalmy 107, Žalmy 119:89-112
129. 9. máj Efezanom 6, Lukáš 4:23-37
130. 10. máj 2. kráľov 4:38-44, 2. kráľov 5
131. 11. máj Príslovia 4, Ján 4:43-54
132. 12. máj Ján 6:22-71, Skutky apoštolov 8:4-8
133. 13. máj Izaiáš 55, Príslovia 15, Jakubov 1:16-25
20. Rôzne druhy uzdravenia
134. 14. máj 1. kráľov 17:17-24, 2. kráľov 2:19-22, 2. kráľov 4:8-37
135. 15. máj Marek 1:14-45, Lukáš 6:1-11
136. 16. máj Lukáš 8:26-56, Marek 7:24-37, Marek 8:22-30
137. 17. máj Matúš 10:1-15, Lukáš 1:24
138. 18. máj Matúš 17:14-22, Ján 5:1-15, Numeri 12:1-16
139. 19. máj Ján 11:1-44, Skutky apoštolov 9:32
140. 20. máj Skutky apoštolov 5:12-16, Skutky apoštolov 28:1-10, Marek 9:14-30, Marek 10:46-52
21. Posledné časy - základ evanjelia
141. 21. máj 1. Petrov 1:1-12, Skutky apoštolov 3:11-26, Izaiáš 42:1-25
142. 22. máj 2. kráľov 2:1-12, Skutky apoštolov 4:23-32, Izaiáš 50:4-11
143. 23. máj Genezis 5:18-24, Skutky apoštolov 17:22-32, Izaiáš 61:1-11
144. 24. máj Genezis 3:1-19, Izaiáš 11:1-16, Izaiáš 40:1-11
145. 25. máj 1. Korinťanom 3:10-15, Skutky apoštolov 20:27-32, Izaiáš 54:1-17
146. 26. máj 1. Petrov 4:12-19, Izaiáš 11:1-16
147. 27. máj Skutky apoštolov 2:14-36, Izaiáš 35:1-10
21. Druhý Ježišov príchod a Izrael
148. 28. máj Izaiáš 9:1-9, Zjavenie Jána 7:1-8, Daniel 10:1-21
149. 29. máj Daniel 11:1-45, Zjavenie Jána 14:1-5
150. 30. máj Numeri 24:12-25, Daniel 12:1-13, Izaiáš 63:1-6
151. 31. máj Deuteronómium 4:25-40, Daniel 8:1-27
152. 1. jún Izaiáš 2:1-22, Daniel 7:1-28
153. 2. jún Jeremiáš 23:16-20, Daniel 8:1-27
154. 3. jún Jeremiáš 30:17-24, Daniel 2:1-45
22. Druhý Ježišov príchod a cirkev
155. 4. jún 2. Timotejovi 3:1-17, Zjavenie Jána 1:1-20
156. 5. jún 2. Petrov 3:1-18, Zjavenie Jána 2:1-29
157. 6. jún Júdov 1:1-18, Zjavenie Jána 3:1-22
158. 7. jún Lukáš 17:20-37, Zjavenie Jána 3:1-11, Izaiáš 62:1-5
159. 8. jún 1. Petrov 1:1-25, Zjavenie Jána 7:9-17
160. 9. jún Marek 13:1-37, Lukáš 12:23-59
161. 10. jún Zjavenie Jána 19:6-10, Izaiáš 2:1-4, Žalmy 45:1-18
23. Udalosti posledných časov
162. 11. jún Ezechiel 38:1-23, Zjavenie Jána 11:1-19, Zjavenie Jána 18:1-24
163. 12. jún Zjavenie Jána 20:1-15, Zjavenie Jána 12:1-18, Zjavenie Jána 19:1-5, Izaiáš 65:17-25
164. 13. jún Zjavenie Jána 5:1-14, Zjavenie Jána 13:1-18, Zjavenie Jána 19:11-21
165. 14. jún Zjavenie Jána 6:1-17, Zjavenie Jána 14:6-20, Zjavenie Jána 21:1-27
166. 15. jún Zjavenie Jána 8:1-13, Zjavenie Jána 15:1-8, Zjavenie Jána 22:1-21
167. 16. jún Zjavenie Jána 9:1-32, Zjavenie Jána 16:1-21, Joel 4:1-21
168. 17. jún Zjavenie Jána 10:1-11, undefined undefined, Joel 2:1-32, Joel 3
169. 18. jún
170. 19. jún
171. 20. jún
172. 21. jún
173. 22. jún
174. 23. jún
175. 24. jún
176. 25. jún
177. 26. jún
178. 27. jún
179. 28. jún
180. 29. jún
181. 30. jún
182. 1. júl
183. 2. júl
184. 3. júl
185. 4. júl
186. 5. júl
187. 6. júl
188. 7. júl
189. 8. júl
190. 9. júl
191. 10. júl
192. 11. júl
193. 12. júl
194. 13. júl
195. 14. júl
196. 15. júl
197. 16. júl
198. 17. júl
199. 18. júl
200. 19. júl
201. 20. júl
202. 21. júl
203. 22. júl
204. 23. júl
205. 24. júl
206. 25. júl
207. 26. júl
208. 27. júl
209. 28. júl
210. 29. júl
211. 30. júl
212. 31. júl
213. 1. aug.
214. 2. aug.
215. 3. aug.
216. 4. aug.
217. 5. aug.
218. 6. aug.
219. 7. aug.
220. 8. aug.
221. 9. aug.
222. 10. aug.
223. 11. aug.
224. 12. aug.
225. 13. aug.
226. 14. aug.
227. 15. aug.
228. 16. aug.
229. 17. aug.
230. 18. aug.
231. 19. aug.
232. 20. aug.
233. 21. aug.
234. 22. aug.
235. 23. aug.
236. 24. aug.
237. 25. aug.
238. 26. aug.
239. 27. aug.
240. 28. aug.
241. 29. aug.
242. 30. aug.
243. 31. aug.
244. 1. sep.
245. 2. sep.
246. 3. sep.
247. 4. sep.
248. 5. sep.
249. 6. sep.
250. 7. sep.
251. 8. sep.
252. 9. sep.
253. 10. sep.
254. 11. sep.
255. 12. sep.
256. 13. sep.
257. 14. sep.
258. 15. sep.
259. 16. sep.
260. 17. sep.
261. 18. sep.
262. 19. sep.
263. 20. sep.
264. 21. sep.
265. 22. sep.
266. 23. sep.
267. 24. sep.
268. 25. sep.
269. 26. sep.
270. 27. sep.
271. 28. sep.
272. 29. sep.
273. 30. sep.
274. 1. okt.
275. 2. okt.
276. 3. okt.
277. 4. okt.
278. 5. okt.
279. 6. okt.
280. 7. okt.
281. 8. okt.
282. 9. okt.
283. 10. okt.
284. 11. okt.
285. 12. okt.
286. 13. okt.
287. 14. okt.
288. 15. okt.
289. 16. okt.
290. 17. okt.
291. 18. okt.
292. 19. okt.
293. 20. okt.
294. 21. okt.
295. 22. okt.
296. 23. okt.
297. 24. okt.
298. 25. okt.
299. 26. okt.
300. 27. okt.
301. 28. okt.
302. 29. okt.
303. 30. okt.
304. 31. okt.
305. 1. nov.
306. 2. nov.
307. 3. nov.
308. 4. nov.
309. 5. nov.
310. 6. nov.
311. 7. nov.
312. 8. nov.
313. 9. nov.
314. 10. nov.
315. 11. nov.
316. 12. nov.
317. 13. nov.
318. 14. nov.
319. 15. nov.
320. 16. nov.
321. 17. nov.
322. 18. nov.
323. 19. nov.
324. 20. nov.
325. 21. nov.
326. 22. nov.
327. 23. nov.
328. 24. nov.
329. 25. nov.
330. 26. nov.
331. 27. nov.
332. 28. nov.
333. 29. nov.
334. 30. nov.
335. 1. dec.
336. 2. dec.
337. 3. dec.
338. 4. dec.
339. 5. dec.
340. 6. dec.
341. 7. dec.
342. 8. dec.
343. 9. dec.
344. 10. dec.
345. 11. dec.
346. 12. dec.
347. 13. dec.
348. 14. dec.
349. 15. dec.
350. 16. dec.
351. 17. dec.
352. 18. dec.
353. 19. dec.
354. 20. dec.
355. 21. dec.
356. 22. dec.
357. 23. dec.
358. 24. dec.
359. 25. dec.
360. 26. dec.
361. 27. dec.
362. 28. dec.
363. 29. dec.
364. 30. dec.
365. 31. dec.
366. 1. jan.
367. 2. jan.