Tematický plán čítania

TémaDeňDátumPasáže
1. Na počiatku bolo slovo
1. 1. jan. Genezis 1
2. 2. jan. Ján 1
3. 3. jan. Deuteronómium 28
4. 4. jan. Matúš 13:1-30
5. 5. jan. Deuteronómium 30
6. 6. jan. Deuteronómium 4
7. 7. jan. Deuteronómium 32
2. Pôsobenie Božieho slova
8. 8. jan. Ján 15
9. 9. jan. 1. Petrov 1:22-, 1. Petrov 2:1-10
10. 10. jan. Žalmy 119:1-55
11. 11. jan. Žalmy 119:56-111
12. 12. jan. Žalmy 119:112-176
13. 13. jan. Žalmy 107
14. 14. jan. Žalmy 19
3. Logos a Rhema
15. 15. jan. Lukáš 1:1-38
16. 16. jan. Hebrejom 1
17. 17. jan. Rimanom 10
18. 18. jan. 1. Tesaloničanom 2
19. 19. jan. 1. Petrov 1:1-12
20. 20. jan. Lukáš 4:1-30
21. 21. jan. 1. Jánov 2:1-14
4. Ako dostať Slovo do srdca
22. 22. jan. Jozua 1
23. 23. jan. Žalmy 1
24. 24. jan. Príslovia 4
25. 25. jan. Kolosanom 3
26. 26. jan. Deuteronómium 11
27. 27. jan. Hebrejom 3, Hebrejom 4:1-7
28. 28. jan. Marek 4
5. Otec
29. 29. jan. Lukáš 10:1-24, Genezis 2:1-25
30. 30. jan. Matúš 6:1-34, 2. Samuelova 7:1-7
31. 31. jan. Žalmy 103, Exodus 33:1-25
32. 1. feb. Lukáš 11:1-13, Jeremiáš 3:1-25, Malachiáš 1:1-14
33. 2. feb. Matúš 3:1-12, Deuteronómium 32:1-39, Izaiáš 63:15-19
34. 3. feb. Lukáš 15:11-32, Žalmy 68:1-36
35. 4. feb. Izaiáš 44:1-28, Matúš 5:43-47, 1. Jánov 3:1-24
6. Syn
36. 5. feb. Ján 10:1-42, Matúš 11:25-30
37. 6. feb. Príslovia 30:1-6, Lukáš 2
38. 7. feb. Žalmy 2:1-12, Ján 3
39. 8. feb. Zjavenie Jána 21, Zjavenie Jána 22
40. 9. feb. Ján 14:1-14, Žalmy 45:1-10, Zjavenie Jána 1:1-17
41. 10. feb. Daniel 3:8-30, Joel 2:18-27, Rimanom 8:28-39
42. 11. feb. Matúš 16:13-28, Ján 5:15-47, Hebrejom 1:1-14
7. Duch svätý
43. 12. feb. Ján 14:15-31, Rimanom 8:1-27
44. 13. feb. Skutky apoštolov 1:1-18, Skutky apoštolov 2:1-39
45. 14. feb. Ezechiel 11:1-25, Jób 26:1-14, Marek 3:20-30
46. 15. feb. Žalmy 51, Lukáš 4:1-21
47. 16. feb. Izaiáš 63:7-14, Skutky apoštolov 5:1-32
48. 17. feb. 1. Korinťanom 2:1-16, 1. Korinťanom 12:1-3, 2. Korinťanom 3:1-18
49. 18. feb. Izaiáš 48:12-22, 1. Petrov 1:1-25
8. Trojica
50. 19. feb. Ján 16, Ján 17
51. 20. feb. Genezis 1, Efezanom 4
52. 21. feb. Zjavenie Jána 3, Zjavenie Jána 4, Matúš 28:16-18
53. 22. feb. Ján 6:22-71, Izaiáš 40:1-31
54. 23. feb. 1. Jánov 4, 1. Jánov 5
55. 24. feb. Ezechiel 1, Matúš 3:13-17, Marek 1:9-13
56. 25. feb. Lukáš 12:1-34, Izaiáš 11:1-5, 2. Korinťanom 13:11-13
9. Pôvod Božieho Syna
57. 26. feb. Ján 1:1-52, Micheáš 5:1-9
58. 27. feb. 1. Jánov 1:1-4, Genezis 9:1-29, Žalmy 132:1-18, Hebrejom 1:1-3, Kolosanom 1:15-21
59. 28. feb. Príslovia 8:1-36, Lukáš 3:21-38, Izaiáš 9:1-7
60. 1. mar. Genezis 28:10-22, Galaťanom 3:15-18, Žalmy 89:1-53
61. 2. mar. Genezis 26:1-6, Efezanom 3:8-12, 1. Petrov 1:18-21, Izaiáš 7:10-16, Daniel 9:1-27, Izaiáš 11:1-16
62. 3. mar. Genezis 22:1-19, Genezis 3:1-24, Jeremiáš 33:14-26, Izaiáš 35:1-10
63. 4. mar. Genezis 49:1-28, Jeremiáš 23:1-8, Matúš 1:1-17, Ozeáš 11:1-7, Efezanom 1:3-5
10. Ukrižovanie
64. 5. mar. Žalmy 22:1-32, Žalmy 55:1-24, Izaiáš 53:1-12, Izaiáš 50:6-7, Izaiáš 52:13-15, Zachariáš 11:12-13
65. 6. mar. Matúš 26:1-75
66. 7. mar. Matúš 27:1-66, Jonáš 2:1-11
67. 8. mar. Marek 15:1-47, Žalmy 41:1-14, Žalmy 69:1-22
68. 9. mar. Lukáš 22:1-71, Žalmy 129:1-8
69. 10. mar. Lukáš 23:1-56, Žalmy 34:1-23
70. 11. mar. Ján 18, Ján 19
11. Vzkriesenie
71. 12. mar. Matúš 28:1-10, Žalmy 16:1-11, Skutky apoštolov 4:1-12, Rimanom 4:17-25, Skutky apoštolov 17:19-34, Filipanom 3:18-11, Kolosanom 2:8-15
72. 13. mar. Marek 16:1-20, 1. Korinťanom 15:1-58
73. 14. mar. Lukáš 24:1-53, Matúš 22:23-33, Marek 8:27-33
74. 15. mar. Ján 20:1-31, 1. kráľov 17:17-24, 2. kráľov 4:17-37, Skutky apoštolov 9:36-42, Matúš 9:18-26
75. 16. mar. Ján 21:1-25, Ján 11:11-45, Rimanom 6:1-11
76. 17. mar. Skutky apoštolov 1:1-12, Ján 6:35-58, Rimanom 10:9-13, 2. Korinťanom 4:7-18, 1. Tesaloničanom 4:13-18, Lukáš 7:11-17, 2. kráľov 13:20-21
77. 18. mar. Matúš 28:16-20, Lukáš 14:7-14, Ján 5:17-30, Efezanom 2:1-10, Hebrejom 11:17-19, Lukáš 16:19-31, Jakubov 2:21-24, Skutky apoštolov 20:6-12, Zjavenie Jána 20:4-6
12. Meno Ježiš
78. 19. mar. Ján 3:1-36, Hebrejom 1:1-14
79. 20. mar. Filipanom 2:5-11, Skutky apoštolov 2:14-47, Skutky apoštolov 16:16-18, Kolosanom 3-12-17
80. 21. mar. Matúš 1:17-25, Skutky apoštolov 3:1-26, Skutky apoštolov 19:1-20, 2. Tesaloničanom 3:6, 2. Timotejovi 2:19-21
81. 22. mar. Marek 9:38-41, Skutky apoštolov 4:1-31, Skutky apoštolov 21:10-14, 1. Jánov 3:18-23
82. 23. mar. Lukáš 1:26-38, Skutky apoštolov 5:33-42, 1. Korinťanom 1:1-17, Matúš 12:16-21, Hebrejom 13:10-16, Skutky apoštolov 10:43-48
83. 24. mar. Lukáš 2:21-24, 1. Jánov 5:1-21, Skutky apoštolov 8:5-17, 1. Korinťanom 5:1-8, Lukáš 24:44-47, 1. Jánov 2:10-14, Zjavenie Jána 14:1-5
84. 25. mar. Ján 20:24-31, Skutky apoštolov 9:1-31, Efezanom 5:15-20, Ján 1:10-13, Zjavenie Jána 19:11-16
13. Kto je Duch Svätý
85. 26. mar. Skutky apoštolov 5:1-16
86. 27. mar. Skutky apoštolov 13:1-4, 2. Korinťanom 13:12-13
87. 28. mar. Skutky apoštolov 15
88. 29. mar. Skutky apoštolov 10:1-22, Skutky apoštolov 11:1-12
89. 30. mar. Ján 14:15-27, Ján 15:26-27, Ján 16:7-15
90. 31. mar. Rimanom 8:1-18, Skutky apoštolov 16:6-11
91. 1. apr. Skutky apoštolov 20:17-35, Skutky apoštolov 28:22-28
14. Krst Svätých Duchom a hovorenie v jazykoch, ukrižovanie
92. 2. apr. Matúš 3:1-17, Marek 1:1-11
93. 3. apr. Lukáš 3:1-22, Ján 1:19-34
94. 4. apr. Lukáš 24:46-49, Skutky apoštolov 1:1-12, 1. Petrov 1:10-12
95. 5. apr. Skutky apoštolov 2:1-41
96. 6. apr. Skutky apoštolov 8:5-25
97. 7. apr. Skutky apoštolov 10:23-48, Skutky apoštolov 11:13-18
98. 8. apr. Skutky apoštolov 19:1-12, Ján 7:27-39
15. Dary Svätého Ducha
99. 9. apr. 1. Korinťanom 12:1-3
100. 10. apr. 1. Korinťanom 14:1-33
101. 11. apr. 1. Timotejovi 1:6-14, Joel 3
102. 12. apr. Lukáš 1:5-80
103. 13. apr. Skutky apoštolov 15:5-12, Skutky apoštolov 14:1-20
104. 14. apr. Skutky apoštolov 9:32-43, Skutky apoštolov 12:1-16
105. 15. apr. 2. kráľov 2:9-, 2. kráľov 3, 2. kráľov 4, 2. kráľov 5, 2. kráľov 6, 2. kráľov 7, 2. kráľov 8:1-8
16. Pomazanie Svätého Ducha
106. 16. apr. Lukáš 4:1-43
107. 17. apr. Izaiáš 61:1-5, Izaiáš 32:9-18, Izaiáš 10:27
108. 18. apr. 1. Samuelova 9:15-, 1. Samuelova 10:1-13
109. 19. apr. 1. Samuelova 16:1-23
110. 20. apr. Žalmy 23, Žalmy 92, Žalmy 45
111. 21. apr. Levitikus 14:8-20, Exodus 34:29-35
112. 22. apr. 2. kroník 5:12-14, Jeremiáš 1:4-10, Izaiáš 6:6-10
17. Boh ako uzdraviteľ
113. 23. apr. Exodus 15, Izaiáš 57:15-21
114. 24. apr. Žalmy 103, Žalmy 147
115. 25. apr. Matúš 15:21-31, Lukáš 5:12-32, Ozeáš 11:1-11
116. 26. apr. Deuteronómium 32:1-39, Žalmy 30:1-13
117. 27. apr. Izaiáš 38, 2. kráľov 20:1-11
118. 28. apr. Genezis 20, Žalmy 91
119. 29. apr. 2. kroník 30, Jeremiáš 33:1-16
18. Uzdravenie vo vykúpení
120. 30. apr. Izaiáš 53, Ján 10
121. 1. máj Skutky apoštolov 3, Izaiáš 35
122. 2. máj 1. Petrov 2, Izaiáš 61
123. 3. máj Galaťanom 3, Marek 16
124. 4. máj Matúš 8
125. 5. máj Jób 33, Žalmy 31
126. 6. máj Skutky apoštolov 4, Galaťanom 41:1-5
19. Božie slovo ako liek
127. 7. máj Príslovia 3, Lukáš 7:1-10
128. 8. máj Žalmy 107, Žalmy 119:89-112
129. 9. máj Efezanom 6, Lukáš 4:23-37
130. 10. máj 2. kráľov 4:38-44, 2. kráľov 5
131. 11. máj Príslovia 4, Ján 4:43-54
132. 12. máj Ján 6:22-71, Skutky apoštolov 8:4-8
133. 13. máj Izaiáš 55, Príslovia 15, Jakubov 1:16-25
20. Rôzne druhy uzdravenia
134. 14. máj 1. kráľov 17:17-24, 2. kráľov 2:19-22, 2. kráľov 4:8-37
135. 15. máj Marek 1:14-45, Lukáš 6:1-11
136. 16. máj Lukáš 8:26-56, Marek 7:24-37, Marek 8:22-30
137. 17. máj Matúš 10:1-15, Lukáš 1:24
138. 18. máj Matúš 17:14-22, Ján 5:1-15, Numeri 12:1-16
139. 19. máj Ján 11:1-44, Skutky apoštolov 9:32
140. 20. máj Skutky apoštolov 5:12-16, Skutky apoštolov 28:1-10, Marek 9:14-30, Marek 10:46-52
21. Posledné časy - základ evanjelia
141. 21. máj 1. Petrov 1:1-12, Skutky apoštolov 3:11-26, Izaiáš 42:1-25
142. 22. máj 2. kráľov 2:1-12, Skutky apoštolov 4:23-32, Izaiáš 50:4-11
143. 23. máj Genezis 5:18-24, Skutky apoštolov 17:22-32, Izaiáš 61:1-11
144. 24. máj Genezis 3:1-19, Izaiáš 11:1-16, Izaiáš 40:1-11
145. 25. máj 1. Korinťanom 3:10-15, Skutky apoštolov 20:27-32, Izaiáš 54:1-17
146. 26. máj 1. Petrov 4:12-19, Izaiáš 11:1-16
147. 27. máj Skutky apoštolov 2:14-36, Izaiáš 35:1-10
21. Druhý Ježišov príchod a Izrael
148. 28. máj Izaiáš 9:1-9, Zjavenie Jána 7:1-8, Daniel 10:1-21
149. 29. máj Daniel 11:1-45, Zjavenie Jána 14:1-5
150. 30. máj Numeri 24:12-25, Daniel 12:1-13, Izaiáš 63:1-6
151. 31. máj Deuteronómium 4:25-40, Daniel 8:1-27
152. 1. jún Izaiáš 2:1-22, Daniel 7:1-28
153. 2. jún Jeremiáš 23:16-20, Daniel 8:1-27
154. 3. jún Jeremiáš 30:17-24, Daniel 2:1-45
22. Druhý Ježišov príchod a cirkev
155. 4. jún 2. Timotejovi 3:1-17, Zjavenie Jána 1:1-20
156. 5. jún 2. Petrov 3:1-18, Zjavenie Jána 2:1-29
157. 6. jún Júdov 1:1-18, Zjavenie Jána 3:1-22
158. 7. jún Lukáš 17:20-37, Zjavenie Jána 3:1-11, Izaiáš 62:1-5
159. 8. jún 1. Petrov 1:1-25, Zjavenie Jána 7:9-17
160. 9. jún Marek 13:1-37, Lukáš 12:23-59
161. 10. jún Zjavenie Jána 19:6-10, Izaiáš 2:1-4, Žalmy 45:1-18
23. Udalosti posledných časov
162. 11. jún Ezechiel 38:1-23, Zjavenie Jána 11:1-19, Zjavenie Jána 18:1-24
163. 12. jún Zjavenie Jána 20:1-15, Zjavenie Jána 12:1-18, Zjavenie Jána 19:1-5, Izaiáš 65:17-25
164. 13. jún Zjavenie Jána 5:1-14, Zjavenie Jána 13:1-18, Zjavenie Jána 19:11-21
165. 14. jún Zjavenie Jána 6:1-17, Zjavenie Jána 14:6-20, Zjavenie Jána 21:1-27
166. 15. jún Zjavenie Jána 8:1-13, Zjavenie Jána 15:1-8, Zjavenie Jána 22:1-21
167. 16. jún Zjavenie Jána 9:1-32, Zjavenie Jána 16:1-21, Joel 4:1-21
168. 17. jún Zjavenie Jána 10:1-11, Zjavenie Jána 17:1-18, Joel 2:1-32, Joel 3
24. Požehnanie a prekliatie
169. 18. jún Galaťanom 3:1-29, Izaiáš 53
170. 19. jún Deuteronómium 28:1-14, Genezis 12:1-9, Genezis 13:1-6, Genezis 15:1-6, Genezis 24:1
171. 20. jún Deuteronómium 28:15-68, Deuteronómium 30:8-20
172. 21. jún Deuteronómium 30:8-20
173. 22. jún Levitikus 26:1-46
174. 23. jún Žalmy 1, 2. kroník 17:1-19
175. 24. jún Žalmy 81
25. Vykúpenie z chudoby
176. 25. jún 2. Korinťanom 8, 2. Korinťanom 9, Ján 19:1-42
177. 26. jún 3. Jánov 1:2, Filipanom 4:19, 2. Korinťanom 9:8-11, Žalmy 112
178. 27. jún Deuteronómium 26:1-11
179. 28. jún Príslovia 8
180. 29. jún Deuteronómium 6
181. 30. jún Žalmy 105
182. 1. júl Exodus 23:20-33
26. Biblia a peniaze
183. 2. júl Skutky apoštolov 20:17-28, 1. Korinťanom 16:1-4
184. 3. júl 2. Korinťanom 8:1-24
185. 4. júl 2. Korinťanom 9:1-15
186. 5. júl Skutky apoštolov 4:32-, Skutky apoštolov 5:1-16
187. 6. júl Malachiáš 3:6-12, Matúš 23:23, Hebrejom 7:1-10
188. 7. júl Matúš 6:1-4, Matúš 6:19-24, 1. Timotejovi 6:6-11
189. 8. júl Zjavenie Jána 5:11-14, Lukáš 16:8-13, Ján 12:1-11
27. Je chudoba naozaj svätá
190. 9. júl Genezis 1, Genezis 2:1-16
191. 10. júl Jób 1
192. 11. júl 1. kroník 29:1-29
193. 12. júl Deuteronómium 8
194. 13. júl Matúš 6:25-34, Lukáš 5:1-11
195. 14. júl Žalmy 34, Žalmy 23
196. 15. júl Matúš 14:14-22, Matúš 15:29-39, Marek 6:30-44, Marek 8:1-9, Lukáš 22:35
28. Základ života s Bohom
197. 16. júl Matúš 6:5-16, Matúš 14:23, Žalmy 7:1-18, Žalmy 58:1-12, Žalmy 59:1-18
198. 17. júl Skutky apoštolov 10:1-4, Marek 1:35-38, Lukáš 6:12-16, Žalmy 19:1-15, Lukáš 21:33-36
199. 18. júl Lukáš 11:1-13, Matúš 21:12-17, Ján 4:20-24, Žalmy 23:1-6
200. 19. júl 1. kroník 29:10-21, Lukáš 18:1-14, Žalmy 26:1-12
201. 20. júl Marek 11:20-26, Lukáš 3:21-22, Hebrejom 5:5-10, Žalmy 34:1-23
202. 21. júl 1. Samuelova 1:1-18, 1. Samuelova 2:1-11, Zjavenie Jána 5:7-10
203. 22. júl 2. Samuelova 7:18-29, Lukáš 9:28-31, Žalmy 91:1-16
29. Rôzne druhy modlitby
204. 23. júl 1. Timotejovi 2:1-8, Lukáš 6:27-28, Žalmy 6:1-11, Matúš 5:43-45, Filipanom 4:6-7
205. 24. júl Matúš 18:18-20, Jakubov 5:14-20, Žalmy 8:1-10, Matúš 4:1-11
206. 25. júl Rimanom 8:26-28, Daniel 9:1-27, Žalmy 16:1-11
207. 26. júl Skutky apoštolov 4:23-31, 1. Jánov 5:14-21, Žalmy 18:32-51
208. 27. júl Žalmy 100:1-5, Exodus 32:1-14, Žalmy 27:1-14, Izaiáš 50:7-11
209. 28. júl Matúš 26:36-46, Júdov 1:20-25, Žalmy 33:1-22
210. 29. júl Daniel 6:1-28, Žalmy 40:1-18
30. Duchovný boj a oslobodenie
211. 30. júl Matúš 18:18-18, Matúš 17:14-21, Žalmy 7:1-18, Žalmy 58:1-12, Žalmy 59:1-18
212. 31. júl Skutky apoštolov 12:1-24, Matúš 21:18-22, Žalmy 35:1-28
213. 1. aug. Efezanom 3:8-13, Marek 14:32-40, Žalmy 43:1-5, Žalmy 5:1-13, Žalmy 64:1-11
214. 2. aug. 2. kroník 20:1-30, Efezanom 6:10-20, Žalmy 10:1-18, Jeremiáš 17:12-18
215. 3. aug. Žalmy 110:1-7, Zjavenie Jána 8:1-5, Izaiáš 54:9-17, Žalmy 52:1-11, Žalmy 109:2-31
216. 4. aug. Skutky apoštolov 4:23-31, Daniel 10:1-21, Žalmy 55:1-24, Žalmy 140:2-14
217. 5. aug. Skutky apoštolov 16:16-34, Ester 4:1-17, Žalmy 56:1-14, Žalmy 69:23-30
31. Modlitba ako nástroj pre budovanie cirkvi
218. 6. aug. Efezanom 3:14-21, Skutky apoštolov 13:1-4, 1. Timotejovi 2:1-8, Hebrejom 13:17-22
219. 7. aug. Numeri 14:11-25, Rimanom 15:30-33, 2. Tesaloničanom 3:1-5, Skutky apoštolov 6:1-7
220. 8. aug. 1. kráľov 8:1-66
221. 9. aug. Ján 17:1-26, Jeremiáš 20:10-13
222. 10. aug. Skutky apoštolov 2:42-47, Filipanom 4:4-7, Žalmy 94:1-23
223. 11. aug. Žalmy 83:2-19, Kolosanom 1:3-12, Efezanom 1:15-23
224. 12. aug. Skutky apoštolov 10:1-33, Kolosanom 4:1-6
32. Pôvod hriechu
225. 13. aug. Genezis 1, Genezis 2:1-10, Izaiáš 45
226. 14. aug. Ezechiel 28:1-19, Ezechiel 14:1-23
227. 15. aug. Ján 8:31-59, Matúš 4:1-11, Matúš 12:22-32
228. 16. aug. Efezanom 2:1-10, Efezanom 3:1-13, Kolosanom 2
229. 17. aug. Zjavenie Jána 12:1-18, Lukáš 10:1-21
230. 18. aug. Genezis 6, Júdov 1:1-16, Daniel 10:1-21
231. 19. aug. 2. Korinťanom 11:1-15, Zjavenie Jána 20
33. Adamov pád do hriechu
232. 20. aug. Genezis 2, Genezis 5
233. 21. aug. Rimanom 1, Marek 7:1-23, Príslovia 4:20-27
234. 22. aug. Rimanom 3, Rimanom 5
235. 23. aug. Genezis 3, Žalmy 90, Žalmy 62
236. 24. aug. 1. Korinťanom 15, Ozeáš 6
237. 25. aug. Jób 31, Žalmy 49
238. 26. aug. Jeremiáš 5, Jeremiáš 17:1-18, Matúš 9:1-8
34. Pokánie
239. 27. aug. Skutky apoštolov 2, Žalmy 6:1-12, Lukáš 13:1-9
240. 28. aug. Žalmy 51, Lukáš 3:1-22, Jakubov 4
241. 29. aug. Rimanom 6, Lukáš 15:11-32, Lukáš 13:1-9
242. 30. aug. Príslovia 1, Ezechiel 18:20-32, Lukáš 13:1-9
243. 31. aug. Skutky apoštolov 3, Efezanom 4, Rimanom 12:1-4
244. 1. sep. 2. kroník 30, Matúš 11:20-24, Matúš 18
245. 2. sep. 1. Samuelova 7, 1. kráľov 8:22-66, Lukáš 11:1-4
35. Posvätenie - Víťazstvo nad hriechom
246. 3. sep. 1. Petrov 1, 1. Korinťanom 3
247. 4. sep. Hebrejom 9, Kolosanom 1
248. 5. sep. Zachariáš 3, Hebrejom 10
249. 6. sep. Genezis 35, Žalmy 99, 1. Tesaloničanom 5:12-28
250. 7. sep. Exodus 19, Izaiáš 6:1-13, Zjavenie Jána 7:9-17
251. 8. sep. 2. kroník 7, Ján 17, Hebrejom 2
252. 9. sep. Nehemiáš 8, Rimanom 12
36. Ako žiť z viery
253. 10. sep. Habakuk 2:5, Rimanom 5:1-2, Marek 2:1-12, Ján 5:17-30, Ján 7:25-44, Galaťanom 3:1-14
254. 11. sep. Rimanom 1:16-17, Lukáš 7:1-10, Matúš 9:27-31, Marek 5:21-43, Marek 9:14-29
255. 12. sep. Ján 11:1-45, Skutky apoštolov 14:8-20
256. 13. sep. Ján 3:35-36, Skutky apoštolov 10:1-48
257. 14. sep. 2. Korinťanom 5:7, Genezis 26:12-14, 1. kráľov 17:8-16, Matúš 6:25-34, Marek 11:12-26, 1. Timotejovi 6:6-16, Filipanom 1:27-30
258. 15. sep. Matúš 14:23-36, Žalmy 27:1-14, Daniel 6:1-28
259. 16. sep. 2. Timotejovi 4:6-8, Žalmy 6:9-12, 1. Korinťanom 15:12-57, Efezanom 6:10-20
37. Viera a skutky
260. 17. sep. Jakubov 2:14-26, Rimanom 2:1-8, Rimanom 15:14-29, Kolosanom 1:1-11, 2. Tesaloničanom 1:1-12, 2. Tesaloničanom 2:13-17
261. 18. sep. Jakubov 1:1-4, 1. Timotejovi 2:9-15, 1. Timotejovi 5:1-16, 1. Timotejovi 3:10-16, Títovi 2:1-10, Títovi 3:1-15
262. 19. sep. Filipanom 4:10-20, Matúš 26:6-13, Skutky apoštolov 9:32-43, 2. Korinťanom 9:1-15, 1. Timotejovi 6:17-21, Hebrejom 10:19-25
263. 20. sep. Matúš 5:13-16, Matúš 16:21-28, Ján 3:1-21, Ján 6:22-29, Ján 14:1-14, 1. Jánov 3:18
264. 21. sep. Zjavenie Jána 14:13, Zjavenie Jána 2:1-, Zjavenie Jána 3:1-22
265. 22. sep. Hebrejom 11:1-20, Genezis 4:1-16, Genezis 5:21-24, Genezis 7:1-24, Genezis 12:1-9, Genezis 21:1-8, Genezis 22:1-19
266. 23. sep. Hebrejom 11:21-40, Genezis 48:1-22, Exodus 2:1-10, Exodus 2:11-15, Exodus 12:50-51, Exodus 14:1-31, Jozua 6:1-27
38. Odkiaľ prichádza viera
267. 24. sep. Hebrejom 6:1-2, Rimanom 10:9-21, Skutky apoštolov 3:1-26, Skutky apoštolov 4:1-4
268. 25. sep. Marek 16:9-20, Skutky apoštolov 8:5-40, Skutky apoštolov 11:19-24
269. 26. sep. Rimanom 4:1-25, Genezis 15:1-6, Exodus 4:27-31, Jonáš 3:1-10
270. 27. sep. Matúš 16:13-19, Ján 1:6-13, Ján 4:1-30, Ján 9:1-40
271. 28. sep. Ján 4:46-54, Ján 11:1-45, Ján 20:24-31, Matúš 14:23-36
272. 29. sep. Hebrejom 4:1-2, Skutky apoštolov 16:24-40, Skutky apoštolov 17:1-15, Matúš 9:1-38
273. 30. sep. Matúš 8:5-13, Marek 10:46-52, Lukáš 5:17-26, Lukáš 7:36-50, Lukáš 8:40-56, Lukáš 17:11-19
39. Ako žiť z viery - Viera a vyznanie
274. 1. okt. Hebrejom 6:1-2, Rimanom 10:9-21, Skutky apoštolov 3:1-26, Skutky apoštolov 4:1-4
275. 2. okt. Hebrejom 3:1, Hebrejom 4:1-16, Hebrejom 13:8-15, Hebrejom 10:1-39
276. 3. okt. Príslovia 18:20-21, Numeri 13:26-34, Numeri 14:1-45
277. 4. okt. Príslovia 10:11, Príslovia 12:14, 1. Samuelova 17:1-58
278. 5. okt. Príslovia 21:23, Daniel 3:1-31, Žalmy 71:1-24
279. 6. okt. Matúš 8:1-13, Matúš 21:18-22, Lukáš 4:35-41, Lukáš 17:5-6, Matúš 17:14-21, Skutky apoštolov 19:13-20, Jakubov 5:14-20
280. 7. okt. Príslovia 13:2, Genezis 25"27-34, Genezis 27:1-38
40. Cirkev - Boží plán v súčasnosti
281. 8. okt. Efezanom 1:1-23, Matúš 16:13-20, Skutky apoštolov 20:28-32
282. 9. okt. Rimanom 8:28-34, Matúš 18:15-20, 1. Timotejovi 3:1-16, Títovi 1:5-9
283. 10. okt. Skutky apoštolov 20:17-38, Matúš 28:16-20, Títovi 2:1-8
284. 11. okt. Efezanom 3:1-21, Kolosanom 1:1-29
285. 12. okt. 1. Korinťanom 4:1-21, Lukáš 22:24-30, Skutky apoštolov 21:17-26
286. 13. okt. Lukáš 12:22-48, Skutky apoštolov 13:1-4, Skutky apoštolov 11:1-16
287. 14. okt. Efezanom 4:1-32, Skutky apoštolov 15:1-29
41: Izrael ako predobraz cirkvi
288. 15. okt. Deuteronómium 18:15-19, 1. kráľov 8:14-21
289. 16. okt. Skutky apoštolov 7:2-53, Kolosanom 2:16-23
290. 17. okt. Exodus 25:8-40, Levitikus 5:1-19
291. 18. okt. Numeri 19:1-22, Levitikus 6:1-30
292. 19. okt. Levitikus 1:1-17, Levitikus 7:1-38
293. 20. okt. Levitikus 3:1-17, Levitikus 23:1-44
294. 21. okt. Levitikus 4:1-35, 2. kroník 5:1-14
42. Cirkev ako chrám Svätého ducha
295. 22. okt. Efezanom 2:1-22, Exodus 20:24-26
296. 23. okt. 1. Korinťanom 2:1-16, Skutky apoštolov 17:16-34
297. 24. okt. 1. Korinťanom 6:1-20, 1. kroník 15:1-29
298. 25. okt. 2. Korinťanom 6:1-18, 1. kroník 16:1-43
299. 26. okt. 1. Korinťanom 12:1-31, Hebrejom 3:1-19
300. 27. okt. 1. Korinťanom 3:1-23, 1. Petrov 2:1-25
301. 28. okt. Genezis 6:11-18, Ján 2:13-25, Matúš 17:1-9
43. Cirkev ako nevesta
302. 29. okt. Zjavenie Jána 21:1-27, Veľpieseň 1
303. 30. okt. Efezanom 1:15-23, Zjavenie Jána 22:1-21
304. 31. okt. Efezanom 5:22-33, Veľpieseň 2
305. 1. nov. Izaiáš 61:6-11, Veľpieseň 3
306. 2. nov. Rút 3:1-18, Veľpieseň 4
307. 3. nov. Rút 4:1-22, Veľpieseň 5
308. 4. nov. Veľpieseň 6, Veľpieseň 7, Veľpieseň 8
44. Človek ako večná bytosť
309. 5. nov. 1. Korinťanom 15, 2. Korinťanom 5:1-10
310. 6. nov. Genezis 5:18-24, 2. kráľov 2:1-18, Rimanom 8
311. 7. nov. Zjavenie Jána 21, Zjavenie Jána 22
312. 8. nov. Lukáš 16, Matúš 22:1-14
313. 9. nov. Žalmy 49, Lukáš 10:1-24, Zjavenie Jána 7
314. 10. nov. Matúš 7:13-23, Matúš 25
315. 11. nov. Marek 9:1-13, Matúš 5:17-48, Ján 14:1-9
45. Znovuzrodenie - Nový život
316. 12. nov. Zjavenie Jána 5, 1. Jánov 1:1-18
317. 13. nov. Ján 3, Ezechiel 36:16-38
318. 14. nov. Títovi 3, 1. Petrov 1
319. 15. nov. Rimanom 10, Jeremiáš 31:1-37
320. 16. nov. Ján 4, Príslovia 4
321. 17. nov. Galaťanom 3:23-29, Galaťanom 4, Marek 10:28-31
322. 18. nov. Galaťanom 6, Rimanom 6
46. Nový život - Kto som v Kristovi
323. 19. nov. Rimanom 8, Rimanom 9:19-33
324. 20. nov. Rimanom 4, Galaťanom 2
325. 21. nov. 1. Petrov 2, Kolosanom 1
326. 22. nov. Galaťanom 3, Efezanom 3
327. 23. nov. 2. Timotejovi 2, Ján 15
328. 24. nov. 2. Korinťanom 2, Matúš 5:1-19
329. 25. nov. 1. Korinťanom 6, Ján 14
47. Sú nebo a peklo skutočné
330. 26. nov. Zjavenie Jána 1, Zjavenie Jána 4, Zjavenie Jána 5
331. 27. nov. Numeri 16, Žalmy 16, Žalmy 18:1-20
332. 28. nov. Jób 1, Skutky apoštolov 2:14-47, Skutky apoštolov 7:44-60
333. 29. nov. 2. Petrov 2:1-22, Izaiáš 6:1-13, Kolosanom 1:9-23
334. 30. nov. Ezechiel 31:1-18, Izaiáš 14:1-23, Kolosanom 1:9-23
335. 1. dec. 2. Samuelova 22, Príslovia 15:10-33, Efezanom 6:10-20
336. 2. dec. Lukáš 16:19-31, Zjavenie Jána 19, Zjavenie Jána 20
48. Božia láska
337. 3. dec. Genezis 15, Deuteronómium 6, Deuteronómium 7
338. 4. dec. Deuteronómium 11, Deuteronómium 30, Žalmy 41
339. 5. dec. Matúš 3:13-17, Matúš 17:1-9, Lukáš 7
340. 6. dec. Ján 11, Ján 13:1-20
341. 7. dec. Ján 3, Ján 14, Efezanom 3
342. 8. dec. Rimanom 5, Izaiáš 53, Matúš 26:47-75
343. 9. dec. Matúš 27, Matúš 28
49. Láska medzi manželmi
344. 10. dec. Genezis 2, Genezis 24
345. 11. dec. Genezis 29, Genezis 30
346. 12. dec. Genezis 31, 1. Samuelova 30:1-20
347. 13. dec. Rút 1, Rút 2, Rút 3, Rút 4
348. 14. dec. Príslovia 5, Príslovia 7, Príslovia 31
349. 15. dec. Matúš 5:27-32, Matúš 9:1-15, Lukáš 1:18-25, 1. Korinťanom 7
350. 16. dec. 1. Korinťanom 11:1-16, Efezanom 5:1-33, Kolosanom 3:1-35, 1. Timotejovi 2:1-15, 1. Petrov 3:1-7
50. Láska v cirkvi
351. 17. dec. Matúš 5, Matúš 18
352. 18. dec. Ján 13, Ján 21, Rimanom 14
353. 19. dec. Rimanom 15, 1. Korinťanom 16, 1. Korinťanom 8
354. 20. dec. Galaťanom 5:1-26, Efezanom 1:15-23, Efezanom 4:1-32, Efezanom 5:1-20
355. 21. dec. Filipanom 2:1-30, Kolosanom 1:1-15, Kolosanom 3:1-25
356. 22. dec. 1. Tesaloničanom 3:1-13, 2. Tesaloničanom 1, Filemonovi 1, 1. Petrov 1:13-25
357. 23. dec. 1. Jánov 2:1-14, 1. Jánov 3, 1. Jánov 4, 2. Jánov 1
51. Láska ako motív pre službu
358. 24. dec. Deuteronómium 6, Matúš 19:16-30, 1. Samuelova 12
359. 25. dec. Lukáš 16:1-15, Ján 15, Ján 17
360. 26. dec. Rimanom 8, Rimanom 12
361. 27. dec. 1. Korinťanom 4, 1. Korinťanom 13, 2. Korinťanom 2, 2. Korinťanom 5
362. 28. dec. 2. Korinťanom 11, 1. Tesaloničanom 2
363. 29. dec. 1. Timotejovi 6, 2. Timotejovi 2, 2. Timotejovi 3
364. 30. dec. Títovi 1, Títovi 2, 2. Petrov 1:1-15, 3. Jánov 1