Otázky a odpovede

Nájdete tu zodpovedané otázky, ktoré sa nám čitatelia zaslali. Dúfame, že nájdete odpoveď aj na vašu otázku. Ak nie, opýtajte sa emailom na info@bibliazarok.sk

Exodus

Má smrt Ráchel souvislost s její krádeží rodinných bůžků? Jakou?

Nie. Ráchelina smrť bola zapríčinená nerozvážnymi Jakobovými slovami “u koho nájdeš svojich bohov, nech zomrie”. Nevedel, že sa jedná o Ráchel.

V 2. knihe Mojžišovej 5. kapitole v 1.-3. verši je napísané: Potom prišli, Mojžiš a Áron, a riekli faraonovi: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti. Ale faraon odpovedal: Kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela? Neznám Hospodina ani neprepustím Izraela. A riekli: Bôh Hebrejov sa stretol s nami. Nože nech ideme, prosíme, tri dni cesty na púšť a obetujeme Hospodinovi, svojmu Bohu, aby nedopustil na nás moru alebo meča.

Mojžiš si od faraóna pýtal ľud len na 3 dni na obetovanie Hospodinovi. Ale však on predsa zamýšľal s nimi odisť úplne preč, aby už neboli v otroctve. Veď aj potom je napísané, ze odišli a chceli ísť do zasľúbenej zeme. Nerozumiem prečo Mojžiš hovoril pred faraónom len o 3 dňoch.

Keby Mojžiš povedal faraónovi, že chcú natrvalo odísť, pravdepodobne by ich vôbec nechcel pustiť. Mojžiš sa iba rozhodol ísť cestou menšieho odporu. Za 3 dni by sa vzdialili natoľko, že by mali dostatočný náskok na to, aby ich Faraón nedobehol.

Ohľadom 10 egyptských rán, prečo je raz písané, že faraónovo srdce zatvrdlo a inokedy, že Hospodin zatvrdil srdce faraónovo? Tak ako to je, Boh to vypôsobil? Je to zámer, kvôli tomu, aby sa oslávil? A tiež že aj vzbudil dobroprajnosť u Egypťanov. To len tak, lebo sa rozhodol?

Pokiaľ sa jedna o vašu otázku s faraónom, odpoveď je nasledovná: Faraón si najprv zatvrdil srdce sám, bol pod vplyvom egyptských čarodejníkov. Vplyv ich mágie a okultizmu ho zatvrdil voči Bohu. Keď je neskôr napísané, že Hospodin zatvrdil jeho srdce, Môžeme to chápať tak, že už sa dostal do takého stavu, kedy sa už nevedel obrátiť. Podľa Rimanom 2 nás k pokániu vedie Božia dobrota. Pre neho už neexistovala žiadna milosť. Z Biblie vieme pochopiť, že ľudia sa môžu dostať do takého stavu, z ktorého sa už nevedia obrátiť.

Pokiaľ sa jedná o priazeň, ktorú získal Izrael od Egypťanov, môžeme to chápať tak, ako súčasť požehnania. Medzi znaky Abrahámovho požehnania patrí aj priazeň v očiach Boha aj v očiach ľudí.

Boh dal na Egypt 10 rán, aby poznali, že ON je Hospodin. Je možné, že to Pán Boh urobil aj preto, že roky boli Izraelci v Egypte zotročovaní a trpeli pod veľkým náporom prác? Aby aj oni pokúsili trápenie? Tiež keď napr. bolo nariadenie od faraóna, že každého narodeného chlapca majú hodiť do Nílu a len dcéry majú nechať nažive mohlo by to byť také, že čo zasial tak to zožal? Keď potom aj jemu zomrel prvorodený syn.

Aj váš pohľad na vec, ktorý vy hovoríte, je zaujímavý. Je aj sčasti pravdivý. Ak ale chceme príbeh posúdiť objektívne, musíme chápať, že Egypt bol svetovou mocnosťou. Bol to v tom čase najmocnejší národ. Jeho kultúra ovplyvňovala okolitý svet. Tiež aj jeho náboženstvo. Vo väčšine prípadov sa 10 egyptských rán vykladá ako súd nad hlavnými 10 božstvami starovekého Egypta. Tiež to môžeme chápať tak že Boh Izraela chcel dať celému svetu na známosť, že on je jediný zvrchovaný Boh a pán celej zeme. V starovekých kultúrach bol prvorodený syn vždy najdôležitejší, bol dedičom všetkého.

Prečo je Ježiš považovaný za syna Abrahámovho? Rozumiem tomu, že Jozef patril do Abrahámovskej vetvy a jeho rodokmeň je z Abraháma, avšak nebol to biologický Ježišov otec. Na určenie rodokmeňa, hoci aj syna, ktorý nie je nazvem to "z otcovho semena" stačí manželstvo s matkou, ktorá dieťa porodila?

V biblickom chápaní synovstva, resp. dedičstva je klúčova pokrvná linia, z ktorej daný človek pochádza. Takže všetci sme podľa prirodzeného pôvodu synovia Adama, a Noacha, ale ďalej sme synmi Sema, Chama, alebo Jafeta, ktorí boli Noachovi synovia. V Matúšovom evanjeliu Ježišov rodokmeň začína od Abrahama, teda jeho synom. Určenie synovstva je dodnes v Izraeli dôležitá otázka. Napr. kto pochádza z Levitského pokolenia, ďalej kto z Levitov je v Áronovskej línii, lebo židovské kňazstvo pochádza výlučne z Áronovskej línie Levitov.

Levitikus

V 3. Mojžišovej knihe 21. kapitole v 9. verši sa píše: A keby sa poškvrnila dcéra niektorého kňaza dopustiac sa smilstva, poškvrnila svojho otca, bude upálená ohňom.

Ukameňovaniu rozumiem tak, že v dobe starej zmluvy neboli možnosti ako vyháňanie démonov. Preto keď niekto prejavil také správanie, za ktorým bol démon, v podstate nebola iná možnosť iba smrť. Dokonca som počula, že nešlo o take hádzanie kameňov, ako si často my predstavujeme, ale vraj vzali veľký balvan a človek si ľahol, vyznal svoje hriechy a oni ho na neho pustili. Aby človek zomrel ako ospravedlnený.

No v tejto pasáži sa vyslovene píše o upálení. Prosim Vás, aký to malo význam?

Tak v prvom rade ju určite nespálili zaživa. To robili pohania. Napríklad filištíni spálili Samsonovu ženu zaživa. Spálenie mohlo byť nejakou formou súdu alebo očistenia zeme od jej hriechu. V Judaizme dodnes nie je dovolené spáliť telo človeka, ukladajú ho do zeme. Takže mohlo to s týmto súvisieť.

Čo je to to malomocenstvo? Keď je nečistý tak ostane nečistý? A čo znamená že je nečistý?

Malomocenstvo je infekčná nákazlivá choroba. Dnes to voláme lepra. Dnes sa už malomocenstvo dá liečiť antibiotikami, ale kedysi to tak nebolo. To, že sa malomocný stal nečistý, poukazuje na jeho stav. Nemohol sa stretávať s ostatnými, ani ísť do Božieho domu. Jednak preto, aby ostatní neochoreli, a jednak preto, lebo malomocenstvo chápali ako následok hriechov.

Kde sa podľa vás môže teraz nachádzať archa zmluvy, pre Izraelitov veľmi dôležitý predmet. Či je niekde ukrytá a nikto nevie kde, alebo je ju možné reálne niekde vidieť.

O tom, kde sa truhla zmluvy ukrýva, existujú rôzne teórie. Nikdy nebolo oficiálne potvrdené že by v súčasnosti niekto vedel, kde je. Na túto otázku nám v Temple inštitúte v Jeruzaleme, ktorý sa zaoberá prípravou 3. chrámu odpovedali, že keď bude ten čas, aby bol chrám postavený, tak Boh sa o to postará, aby ju našli. Pre inšpiráciu odporúčam pozrieť reláciu ku ktorej prikladám link. Vystupujú v nej renomovaní učitelia biblického proroctva. https://youtube.com/watch?v=6WDL7P6gMTw

V exodus 20 (desatoro prikázaní) Boh káže: "neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo co vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať".

V kap. 25:18 Mojžišovi káže: aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice... Neodporuje si to trocha s prvým prikázaním? Cheruby sú predsa len podobou niečoho, čo je na nebi, a ak sa ľudia klaňali/uctievali si archu, tým pádom sa mohli klaňať aj cherubom, ktorí boli na nej. Mohli sa klaňať iba vonkajšimi prejavmi, a v srdci myslieť na Boha, tak neviem, nie je aj toto modloslužba?

Po prvé – zariadenie stánku a jeho popis bol nariadený Bohom. Po druhé – v stánku ľudia uctievali Božiu prítomnosť a jeho slávu Šekinu, nie predmety, ktoré tam boli. Teda nejednalo sa o modlárstvo. Podstata modlárstva je v tom, keď ľudia uctievajú predmety a veria tomu, že tým prichádzajú do kontaktu s duchovnými bytosťami. V tom, ako fungovala bohoslužba stánku to ale nebolo nijakým spôsobom obsiahnuté. Váš postreh je ale z časti pravdivý, lebo písmo nám hovorí, že keď Boh nariadil Mojžišovi, aby na púšti spravil medeného hada, vyzdvihol ho na palicu, aby každý koho uštipne had, keď sa pozrel na medeného hada, mohol prijať uzdravenie. Neskôr synovia Izraelovi začali uctievat tento predmet. Preto bol neskôr zničený.

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako to je s tvrdením, že Boha nikto nikdy nevidel. V Ex 24,10-11 je jasne napísané vo viacerých prekladoch, že VIDELI BOHA IZRAELA.

Boha, ako takého, skutočne nikdy nikto nevidel. Videli ale prejavenie jeho slávy a keď je napísané že videli Boha, vzťahuje sa to na jeho slávu.

Levitikus

Prečo Izraelci kričali na Mojžiša, že chcú mäso (Num. 11), keď mali so sebou dobytok a iné zvieratá. Nemohli sa nasýtiť z toho? Prečo dostali prepelice?

Môj názor je, že preto nejedli dobytok, ktorí mali so sebou, lebo ho chápali ako svoj investičný majetok. S dobytkom obchodovali, a keby ho prejedli stratili by svoje investície. Investícia nie je určená na zjedenie. Do dneska vieme o tom, že africké kmene Masajov nejedia mäso zo svojho dobytka ale iba pijú z neho mlieko aby sa im majetok nezmenšoval. Zachovávajú ho pre svoje deti ako dedičstvo. Sú veľmi dobrí lovci a keď chcú mäso, tak si ho musia uloviť.

Numeri

V Starom zákone Boh často vystupuje ako krutý vládca a zatiaľ som sa nestretla s vysvetlením, ktoré by ma úplne uspokojilo, preto sa obracia na vás, prečo napríklad pri putovaní Izraela museli vyhubiť a zničiť pôvodných obyvateľov Moabskej stepi? Viem, že žili pohanským životom, no nebolo by láskyplnejšie sa týchto ľudí snažiť zmeniť? Boh predsa miluje všetkých bez rozdielu a na mňa to pôsobí tak, akoby sa o ich nápravu ani nesnažil.

Všetky národy, ktorými Izrael prechádzal, vedeli o tom, čo sa stalo v Egypte. Vedeli o 10 ranách, o tom, že Boh nadprirodzene vyviedol Izrael z Egypta, vedeli to aj v Jerichu. To znamená, že mali možnosť podriadiť sa Bohu. Taktiež prítomnosť Abrahama, Izáka a Jakoba v tom regióne môžeme chápať ako evanjelizáciu, takže všetci ľudia mohli poznať Boha. Napríklad Abrahámovi Boh povedal, že jeho potomkovia budú 400 rokov otrokmi v Egypte, lebo doslova doteraz sa nenaplnila neprávosť Amoreja. Teda Boh žiaden národ nevyhladil len tak. Mali dobu trpezlivosti, kedy mali šancu podriadiť sa Bohu. Keď ale ich neprávosť dosiahla vrchol, Boh ich odstránil. Presne tak môžeme chápať aj dobu milosti, v ktorej my žijeme. Je to Božia milosť a dobrota, ktorá ale tiež bude mať svoje ukončenie a potom nastane obdobie, ktoré opisuje kniha Zjavenia. Bude to obdobie súdu nad bezbožnosťou národov.

Čo sa stalo so ženami a deťmi, ktoré Izrealci zajali počas vojny s Midjánčanmi, či ostali s nimi žiť a začlenili sa medzi izraelský ľud a čo znamenalo, že niektorí zo zajatcov boli vyčlenení pre Hospodina. Predpokladám, že vyčlenený dobytok mal slúžiť na obetu, ale čo ľudia?

Odpoveď nevieme úplne jednoznačne povedať, ale najpravdepodobnejšie je, že boli vzatí do otroctva aj ženy aj deti. Tí ktorí boli vyčlenený pre Hospodina stali sa otrokmi pre kňazov, ktorí slúžili Hospodinovi a tiež veľkňazom. Neslúžili v stánku Mojžišovom, ale súkromne tým ľuďom. Tým, že ich zobrali do otroctva, im zachránili život. Pretože o otroka sa muselo starať, nesmeli ho zabiť, ani ho trápiť a ponižovať. Tak to bolo podľa Mojžišových zákonov. Jednalo sa výlučne o ženy a deti keďže muži boli pobití a bol im zobratý všetok majetok. Keby ich nechali len tak, buď by pomreli, alebo by ich okolité národy zobrali za sexuálne otrokyne. Takto dostali šancu na normálny život.

Mojžiš pošle Izraelský národ do boja proti Madiánom. Izraelský ľud pobije všetkých mužov a ženy a deti zoberú do zajatia. Mojžiš sa vzápätí rozhneval a prikáže ženy, ktoré už mali muža zabiť a ženy panny uchrániť pred zabitím. Moja otázka je: nie je to od Mojžiša či Boha kruté pozabíjať každú ženu čo už mala muža? A druhá otázka prečo si Izraelský ľud zobral do otroctva panny ženy keďže Boh im zakázal aby si brali za ženy ženy z iných národov.

Madiánci praktikovali kultický sex, to je zrejme z príbehu ako Madiánske ženy pozvali ku slávnostnej obeti izraelských mužov a tam ich zvádzali. Celé sa to udialo na Ballámovu radu. Preto ženy, ktoré už mali muža, boli nečisté. Netreba to chápať v zmysle fungovania kresťanského manželstva. Keď mali muža, to znamená že žili sexuálnym životom. A jeho súčasťou bolo to, čo sme písali vyššie.

Bileám bol Midjánčan? Boh k nemu hovoril a on v Neho veril. A bol Mu poslušný v 22. v 23. a v 24. V 31.kapitole zomrel spolu s Midjánčanmi, tak akoby bol, len si to chcem overiť.

O Balamovom pôvode vieme veľmi málo, vieme že pochádzal z mesta Petor, ktoré však doteraz nikto nevie, kde ležalo. K jeho osobe sme sa vyjadrili vo videu. Bol človekom, ktorý nejakým spôsobom poznal Boha. V dobe po Noachovi každý vedel o Bohu, teda aj on mohol mať vzťah s Bohom. Je jediným pohanom, ktorý je nazvaný prorokom a jeho proroctvá sú zapísané v Biblii. Existuje jedna biblická teória, ktorá hovorí, že práve kvôli sklamaniu z Balama Boh viacej nepovolal žiadneho proroka z iných národov ako z Izraela. Samozrejme hovoríme o období Starej zmluvy. Vieme s istotou ale povedať, že zomrel spolu s Midiánmi, ale pôsobil medzi nimi skôr ako vojenský poradca.

Za prvé – zariadenie stánku a jeho popis bol nariadený Bohom. Za druhé – v stánku ľudia uctievali Božiu prítomnosť a jeho slávu Šekinu, nie predmety, ktoré tam boli. Teda nejednalo sa o modlárstvo. Podstata modlárstva je v tom, keď ľudia uctievajú predmety a veria tomu, že tým prichádzajú do kontaktu s duchovnými bytosťami. V tom, ako fungovala bohoslužba stánku to ale nebolo nijakým spôsobom obsiahnuté. Váš postreh je ale z časti pravdivý, lebo písmo nám hovorí, že keď Boh nariadil Mojžišovi, aby na púšti spravil medeného hada, vyzdvihol ho na palicu, aby každý koho uštipne had, keď sa pozrel na medeného hada, mohol prijať uzdravenie. Neskôr synovia Izraelovi začali uctievat tento predmet. Preto bol neskôr zničený.

Dobrý deň chcel by som sa opýtať prečo medený had bol práve had keď v knihe Genesis bol diabol prevtelený za hada.

Keď si dobre všimnete príbeh, ku ktorému sa vzťahuje Medený had, hovorí o tom , že ohnivý hadí štípali lud ako následok rany, ktorá na nich prišla. Čiže keď zdvihli hada na palicu, symbolizovalo to trofej víťazstva. Na túto istú vec sa odvoláva aj pán Ježiš v Janovi 3, keď povedal, že tak ako Mojžiš zdvihol na palici hada na púšti, rovnako musí byť zdvihnuty aj syn človeka. Hovoril o tom, že hriech a jeho následok On vynesie na kríž.

Chcel by som sa opýtať, aký je novozákonný pohľad na tetovanie, či je tetovanie prejav skôr satanistický alebo pán Boh na tetovanie ako také neprihliada? Mam dobrého kamoša, ten je rocker a je potetovaný takmer celý a začína si hľadať teraz cestu ku Bohu.

Tetovanie patrí do kategórie neopohanstva. Staroveké a primitívne kmene sa nechávali tetovať kvôli tomu aby ich chránili duchovia. Teda, môžeme to dať do kategórie mágie. Aj keď je v súčasnosti tetovanie veľmi moderné, a rozšírené aj v určitých kresťanských kruhoch, ak chceme pochopiť, o čo sa jedná, musíme hľadať práve podstatu. Keďže jeho korene sú v šamanizme, ani tetovanie s kresťanským motívom nie je v poriadku. V tých kresťanských kruhoch, kde sa stalo tetovanie bežnou normou, väčšinou môžeme nájsť aj opustenie biblických konzervatívnych noriem. Pokiaľ sa niekto nechá tetovať ako neveriaci človek, pri znovuzrodeni sa stáva novým stvorením. Ľudia, ktorí sa zaoberajú démonológiou odporúčajú, pokiaľ je to možné, tetovanie odstrániť. Pokiaľ toho kamaráta dobre poznáte a jeho tetovanie zobrazuje nejaké satanistické symboly, je dobré aby ste sa modlili za neho prímluvne modlitby, aby sa toto nestalo prekážkou v jeho obrátení. Symboly totiž otvárajú dvere pre duchovný vplyv.

Józue

V knihe Jozua 4:26 Jozua preklial každého, kto by sa dal do stavby mesta Jericho. V knihe Jozua 18:21 je napísané, že mesto Jericho dostal lósom Benjaminov kmeň,tak ako tomu mám rozumieť. Ďakujem za vysvetlenie.

Tu ide o lokalitu a o územie. Jericho bolo znovu vystavené až neskôr. Jozuova Kliatba sa doslovne naplnila: 1.Kralov 16:34 - Za jeho dní vystavil Chiel Bételský Jericho. Za život Abiráma, svojho prvorodeného syna, ho založil a za život Segúba, svojho najmladšieho, postavil jeho brány, podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Jozuu, syna Núnovho.

1. Samuelova

Tu je časť z Písma a moja otázka: „Hebreji, ktorí predtým stáli na strane Filištíncov a pritiahli s nimi do tábora, prebehli k tým Izraelitom, čo boli so Šaulom a Jonatánom.“ ‭‭Prvá Samuelova‬ ‭14:21‬ Tomuto nerozumiem. Aký je rozdiel medzi Hebrejmi a Izraelitmi. A prečo boli Hebreji s Filištíncami?

Aby sme správne zodpovedali otázku, musíme chápať obdobie, v ktorom sa v danej dobe Izrael nachádzal. Saul bol prvým kráľom. Pred ním Izrael nemal vládu, ktorá by ho spravovala a tiež neboli jednoznačne určené hranice. Hranice sa podarilo vytýčiť až počas vlády kráľa Davida. Teda mohli byť takí Hebreji, ktori etnicky patrili k izraelskému národu, ale politicky uznávali filištínskych kráľov. Pravdepodobne to boli ľudia, ktorí mali izraelské korene, ale žili v blízkosti filištínskych miest. A mali prirodzenú afinitu k Filištínom. Písmo ich preto nazýva Hebrejmi, lebo etnicky patrili k hebrejskému národu, ale neidentifikovali sa s izraelskou identitou. Keď ale nastal boj, tak sa v nich pohlo svedomie, že Izraeliti sú ich bratia a pripojili sa k nim.

V prvej Samuelovej, 21.kap. Dávid uteká ku filištínskemu kráľovi Achíšovi a predstiera pomäteného. Achíš ho odmietne. Prečo práve k filištínskemu kráľovi, keď nedávno zabil Goliáša a spôsobil porážku Filištínov? Nebál sa že ho dá kráľ zabiť?

Áno Filištínci ho chceli skutočne zabiť. Však sa aj preto pretvaroval za blázna. Musel ale odísť mimo Izrael, tam už sa formoval štát, takže mu v podstate nič iné neostávalo.

V 27.kap. od 3. verša, znova odíde k Achišovi a ten ho prijme aj s rodinou a jeho služobníkmi a dá mu Ciklag aby mohol v pokoji žiť, dokonca si ho obľúbi. Prečo to urobil a prijal nepriateľa k sebe a prečo David znova hľadá útočisko u Filištínov? A potom je ešte ochotný ísť do vojny proti Izraelu?

Achis prijal Dávida pretože vedel, že ho Saul prenasleduje a tak ho chcel mať za spojenca lebo vedel, že Dávid je veľmi mocný. Dávid chcel ísť do vojny proti Izraelu, ale nebojoval by proti svojím bratom. Postavil by sa v bojí proti Filištínom.

Saul sa zľakne Filištínov a vojny ktorá ho čaká a ide dať k veštici vyvolať Samuela (už to je jeho úpadok), pretože mu Hospodin neodpovedá. Naozaj to bol Samuel? A prorokoval mu aj jeho smrť a porážku. A dokonca mu povedal že príde k nemu aj s jeho synmi po smrti. Ako to teda je?

Odpoveď na túto otázku je jednou z najväčších záhad Biblie. Sú dva najpravdepodobnejšie výklady. Za prvé – Boh skutočne dovolil aby veštica vyvolala Samuela a dal mu tú možnosť aby ešte aj po svojej smrti prorokoval. Za druhé – je veľmi otázne, či je možné, aby veštica vyvolala ducha spravodlivého človeka. Ak to nebol Samuel, tak by to mohol byť jediné nejaký familiárny duch. Familiárny démoni podrobne skúmajú životy ľudí a aj po ich smrti sa snažia skrze špiritizmus sprostredkovávať ľuďom informácie zo života ich predkov. Pokiaľ niekto tých duchov aj vidí, tak berú na seba podobu zomrelých predkov. Aj tento výklad má ale medzeru, lebo Samuel povedal Saulovi, že on a jeho synovia budú s ním (s démonom, ktorý sa vydával za Samuela). Samuel bol ale spravodlivý, dostal sa po smrti do lona Abrahámovho, kde boli iba spravodlivi. A familiárny démon by nemohol byť v lone Abrahámovom. Čo sa presne stalo, sa dozvieme asi až v nebi.

Dávid a aj iní králi sa často dopytovali Boha prostredníctvom efodu (čo je to efod?) a Boh im jednoznačne odpovedal. Alebo cez prorokov. My dnes mame Sv. Ducha aj on nám môže takto jednoznačne odpovedať?

Efod bola časť veľkňazského rúcha, na ktorom boli drahokamy za každé jedno izraelské pokolenie. Takto veľkňaz nosil na srdci synov Izraelových. Keď sa modlili nad Efodom, modlili sa za celý národ a Boh im dával múdrosť a vedenie. Niektoré rabínske výklady hovoria, že tak ako Boh odpovedal, rozžiarili sa jednotlivé drahokami a podľa toho vedeli králi získať odpoveď. Toto je však veľmi málo pravdepodobné. Skôr Efod ako súčasť velkňazského rúcha sprostredkovával pomazanie a Božiu prítomnosť a skrze služobné pomazanie, ktoré sprostredkoval aj Efod mali ho na sebe aj králi, vedeli získať odpoveď. Áno, aj nás vie svätý duch konkrétne viesť. Treba ale dať upozornenie, že Svätý duch nás vedie v rôznych strategických rozhodnutiach, a nie v hlúpostiach ako napríklad čo mám jesť, kedy si kúpiť aké topánky a podobne.

Pri ohavnom čine Gibeoncov, prečo majiteľ domu ponúkol svoju dcéru-pannu a vedľajšiu ženu svojho hosťa naničhodným mužom mesta, aby ochránil svoho hosťa? Niečo podobné bolo aj v Sodome, keď prišli 2 anjeli do Sodomy a Lót ich prijal, tiež tam prišli zlí ľudia a chceli im ublížiť a Lót ponúkol svoje dve dcéry, len aby jeho hosťom nič neurobili. Je to nejaké pravidlo u Židov, že ak vojde do tône prístrešia niekoho, tak hosťovi sa nič zlé nesmie stať? V našej kultúre sa skôr bránia ženy aj na vojenčinu chodili muži v našej krajine a nie ženy. Nerozumiem tomu.

Ak ste pozorne čítali Mojžišov zákon, tak medzi prikázaniami bola ochrana vdov, sirôt a cudzozemcov. Cudzozemcov mali chrániť preto, lebo Izraelci boli sami cudzincami v egyptskej zemi. Mali sa rozpomíňať na to obdobie a správať sa opačne ako sa voči nim správali Egypťania. Teda nemali ich utiskať, ale chrániť. Aj v našej kultúre je známe príslovie – hosť do domu Boh do domu. Čiže keď ho zobral pod svoju strechu, mal ho chrániť a zabezpečiť mu ochranu.

Tiež sa chcem spýtať, keď Filištínci ukradli v boji truhlu zmluvy, tak prečo nezomreli, viem, že sa im zle darilo, mali vredy, ale keď kráľ Dávid chcel previesť truhlu zmluvy, tak Úza ju zachytil a zomrel, viem, že to nerobili, tak ako to bolo predpísané, že to mali nosiť levíti a nie voziť na voze, ale aj Filištínci tú truhlu museli zložiť pred svojím bohom Dagonom a neboli levíti.

Filištíni neboli boží zmluvný ľud, ale Božia prítomnosť aj tak súdila hriechy, ktoré boli medzi nimi. U Izraelcov Boh očakával jednanie podľa zmluvy, ktorú s nimi uzatvoril. Tento princíp sa objavuje aj v novej zmluve, kde hovorí pán Ježiš v Lukášovi, že sluha ktorý nepoznal vôľu svojho pána a nečinil ju bude menej bitý a sluha, ktorý poznal vôľu pána a nečinil ju, bude viacej bitý (Luk.12:47-48)

Prečo Boh dopustil smrť všetkých Jóbových detí? Boli všetci desiati hriešni? Alebo môže nechať siahnuť satanovi na život aj nevinnému? Alebo len keď má ten človek otvorenú prístupovú cestu zlému?

V období Starej zmluvy, do ktorej patrí aj kniha Jóba, bol každý človek, a platí to aj dodnes, pod vplyvom diablovho kráľovstva. Jediný spôsob, ako sa z toho dá uniknúť, je jedinečná, dokonalá, vykupiteľská obeť Božieho syna, Ježiša Krista. V období starej zmluvy obete, ktoré boli prinášané, prinášali čiastočnú ochranu a tiež aj zmluvný vzťah s Bohom, poskytovali ľuďom ochranu. Kedže ale Jób žil ešte pred Mojžišovým obdobím, nefungovala spoločenská ochrana, ktorú by zabezpečovala knazská služba. Bolo to veľmi podobné tomu, ako je to aj dnes, že každy človek osobnou vierou musel stát za seba pred Bohom. Aký vzťah voči Bohu mali Jóbove deti nevieme, teda na otazku nevieme jednoznačne odpovedať. Aj Jób bol spravodlivý, ale tiež hovorí o tom, že to, čoho sa obával a strachoval, ho dostihlo. Vieme, že strach tiež otvára dvere diablovi. Najdôležitejšie z Jóbovej knihy je zjavenie, že za utrpením a tragédiami stojí diabol a našou úlohou je drzať náš život pred Bohom v takom stave, aby sme diablovi nedávali miesto. Ked vzniknú situácie, ktoré si to vyžadujú, tak na základe novozmluvného zjavenia sa musíme postaviť proti diablovi. Aj Jóbova kniha nám dáva odpoveď v tom zmysle, že v každej tragédii je Boh ten, ktorý dáva vyslobodenie.

Prečo sa kráľom po Dávidovi stal Šalamún a nie Dávidov najstarší syn? Šalamún bol synom Batcheby, s ktorou vlastne Dávid upadol do hriechu. Je to pre mňa trochu paradox. V texte sa síce píše, že to bolo proroctvo, ale chcela by som vedieť, či sú k tomuto ešte nejaké bližšie informácie.

Môžeme tomu porozumieť podobne ako s Jakobom a Ezavom alebo s Jozefovými synmi - Efraimom a Manasesom - kedy Boh obišiel zákon prvorodenstva, ktorý už fungoval aj pred Mojzišovým zákonom a chcel ukázať, že Božie vyvolenie a povolanie je úplne z Božej milosti. V moderných dejinách je napriklad paradoxom, že najväčším evanjelistom od dôb apoštola Pavla bol Reinhard Bonnke, ktorý bol synom vojaka nemeckého Wermachtu.

  1. „Hospodin sa znova rozhneval na Izrael. Naviedol proti nemu Dávida s výzvou: „Choď sčítať Izrael a Júdu.“ Kráľ prikázal Joábovi, veliteľovi vojska, ktoré bolo s ním: „Prejdi po všetkých kmeňoch Izraela od Dánu po Beér-Šebu, vykonajte sčítanie ľudu, aby som vedel, koľko ho je.“ Druhá Samuelova‬ ‭24:1-2‬ ‭SEBDT‬‬
  2. „Proti Izraelu povstal satan a naviedol Dávida, aby sčítal Izrael. Dávid prikázal Joábovi a hodnostárom ľudu: „Choďte a spočítajte Izrael od Beér-Šeby po Dán. Prineste mi výsledok, aby som vedel, koľko ho je.“ Prvá kroník‬ ‭21:1-2‬ ‭SEBDT‬‬ ‬ Kto naviedol Dávida a prečo je v prvej pasáži Boh a v druhej Satan?

V Roháčkovom preklade je obidva razy uvedené, že Dávida naviedol Satan.

Ako to bolo celé s určenými ranami, čo znamenali a či boli uvalené na Izrael kvôli pýche, nedodržaniu predpísaného pri sčítaní alebo je to celé ešte inak?

Áno, bol to dôsledok za nerozumné Dávidove počínanie.

Je dnešná Chrámová hora, ktorá je aj dnes predmetom veľkého konfliktu, vtedajšie humno Ornána ako sa píše: „Dávid odvážil Ornánovi za ten pozemok šesťsto šeklov zlata.“ ‭‭Prvá kroník‬ ‭21:25‬ ‭SEBDT‬‬? Bolo toto humno dnešnou Chrámovou horou?

Áno, hore na chrámovej hore stálo humno Ornána Jebuzejského, ale v tom období chrámová hora vyzerala úplne inak ako dnes. Do súčasnej podoby ju upravil až Herodes Veľký niekedy pred koncom minulého letopočtu.

Prečo si Šalamún zobral za manželku, faraónovú dcéru? A chcem sa Vám poďakovať, že takto skáčeme v Biblii. Vždy sa teším na nové témy. Ďakujem Vám za tento projekt.

Naším cieľom je studovať Bibliu chronologicky tzn. v časovom slede, preto to vyzera, že skáčeme. Šalamún si zobral faraónovu dcéru preto, že bol kráľovým synom a chcel sa spríbuzniť s kráľovským rodom aj keď to samozrejme nebola Božia vôľa.

Chcem sa spýtať na Levitikus 5:15, na niektorých miestach v Levitiku začína verš tým, že ... ak sa niekto neúmyselne prehreší ... v týchto častiach je potom opísaný postup ako obetovať na opustenie hriechu, Ako to bolo s tými, ktorí sa dopustili hriechu úmyselne? Boli okamžite usmrtení? Alebo ukameňovaní? Mali šancu v starom zákone, aby im Boh odpustil úmyselný hriech?

Keď budete pozorne študovať môžete si všimnúť, že Písmo spomína rôzne druhy obetí - napríklad za poblúdenie a samozrejme aj úmyselné hriechy vedeli byť odpustené a prikryté krvou obetného zvieraťa. Každý jeden hriech mal svoju predpísanú obeť aj ten úmyselný.

2.Kráľov 12-17, ako sú myslené peniaze z obiet za vinu a hriech, myslela som, že ako obete boli používané zvieratá a potraviny. Pri tomto mi napadlo stredoveké "kupovanie odpustkov", čo si myslím, že nie je biblické.

Finančné obete v SZ nieje možne prirovnať k stredovekým odpustkom, ale skôr odzrkadľovali trhovú hodnotu zvieraťa. V Zákone bolo napísané, že prvorodené zviera bolo možné buď vykúpiť peniazmi alebo zlomiť krk a obetovať Hospodinovi ako prvorodené. Jeho výkup nebol prvá voľba, ale nahrádzajúca voľba. Rovnako tak v chrámovej bohoslužbe ešte aj za dní Pána Ježiša prebiehal v chrámovom komplexe obchod kde si pútnici mohli kúpiť obetné zviera, aby s ním nemuseli cestovať pokial príchádzali z veľkej diaľky. Podobne môžeme chápať aj obeť za vinu.

Viackrát sú spomínané rôzne kroniky, že ďalšie skutky tých a tých kráľov sú zaznamenané v kronikách, napríklad Kronika judských kráľov. Len ma zaujíma, či tieto kroniky reálne existujú.

Áno Biblia spomína kroniky, väčšina sa pravdepodobne nezachovala, ani to nebolo dôležité, lebo neboli súčasťou Božieho slova.

Chcela by som sa Vás spýtať na výklad textu z Izaiáša 4: V ten deň sa sedem žien chopí jedného chlapa a povedia: „Vlastný chlieb budeme jesť a svoje šaty si oblečieme, len nech nás volajú tvojím menom, zbav nás našej potupy!“ Izaiáš 4:1. Čo tieto slová presne znamenajú a komu sú určené?

K pochopeniu proroctva nieje vhodné čítať ho po kapitolách, ale skôr ako celok, tak ako proroctvo vcelku zaznelo. V danom prípade sa jedná o historický súd nad Izraelom a Jeruzalemom. Hovorí o zničení Jeruzalema a pobití mužov ako následok hriechov, v ktorých bol Jeruzalem namočený a zároveň pokračuje o jeho obnovení a znovuvybudovaní až po príchod Mesiáša. To, že sa sedem žien chopí jedného muža, bude následok toho, ze muži budú pobití a nebude mužov a ženy sa nebudú mať za koho vydať. Z dnešného pohľadu to môžeme chápať ako varovanie pred tým aké následky vedia mať hriechy na životy jednotlivcov, rodín, cirkev a národy.

V 2.knihe Kráľov čítame o vzatí Eliáša do neba, vieme že aj Hénoch bol vzaty( vytrhnutý) do neba, napadlo ma, prečo v Novej zmluve okrem Ježiša nebol nik vzatý do neba za živa napr. z apoštolov, ktorí chodili s Ježišom.

Aj v NZ boli ľudia vzatí do neba a síce starozákonní svätí, ktorí boli vzkriesení po Ježišovom ukrižovaní. Túto udalosť opisujú divy pri ukrižovaní a je to na konci Matúšovho evanjelia. Priklad Enocha a Eliáša v NZ môžeme spojiť s udalosťou vytrhnutia cirkvi, ktoré nastane pred vystupením anitikrista. Enoch - vytrhuty pred potopou. Elias - vytrhnuty pred asýrskym zajatím. Cirkev v NZ - bude vytrhnutá pred antikristovským režimom.

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako to je s druhým príchodom Ježiša krista. V niektorých častiach Biblie Ježiš hovorí, že sa to stane ešte počas života terajšieho pokolenia (Mt 24,34) zatiaľ čo ďalej hovorí o tom, že o tom dní a hodine nik nevie, okrem Boha, a že majú ľudia sledovať znamenia. Napĺňajú sa už teraz znamenia pred jeho príchodom, a ak áno, ktoré a ako??

Keď Jeziš hovoril o tom, že nepominie toto pokolenie hovoril o tom, že znamenia sa naplnia počas jednej generácie. Napĺňajú sa v plnej miere aj v dnešných dňoch. Hovoril o vojnách, o náraste počtu chorôb, o zemetraseniach a o znameniach v prírode - krvavý mesiac a podobne. Dôležitým znamením je existencia štátu Izrael. Treba tiež sledovať okolnosti okolo chrámovej hory. Bude totiž dôležitá otázka stavby tretieho chramu. Deň a hodinu nevie nikto, ale znamenia nás upozorňujú na to, že sa to môže udiať v blízkej dobe.

Mala by som otázku k 5. kapitole Skutkov apoštolov. Neviem, či som správne pochopila, prečo Ananiáš a Zafira zomreli. Ananiáš sľúbil Bohu, že z predaja poľa mu odovzdá celý výnos a nakoniec sa rozhodol, že si časť odloží tajne pre seba? Teda, jeho manželka o tom vedela, ale myslel si, že pred Bohom to ostane skryté a oklame ho? Predpokladám, že nebolo jeho povinnosťou odovzdať úplne všetko. Mohol koľko chcel, keďže to tak Peter naznačil.

Ananiáš a Zafíra svojím prístupom chceli skorumpovať cirkev. Klúč k pochopeniu príbehu začína už na konci predchádzajúcej kapitoly, kde je reč o Jozefovi, ktorý dostal meno Barnabáš. On predal svoj pozemok a peniaze zaň priniesol k nohám apoštolov. Týmto skutkom viery sa mu otvorili dvere aj pre službu a stal sa významným človekom v prvej cirkvi. To bola pravdepodne hlavná motivácia aj Ananiáša a Zafíry. Ich postoj nebol skutok viery, ale mysleli si, že si peniazmi kúpia pozíciu, aby sa tiež stali významnými v rámci cirkvi.

Narazili sme na 2. knihu Kráľov 3. verš 27: moabský kráľ obetoval svojho prvorodeného syna na hradbách ako celopal. Nerozumiem, prečo je ďalej napísané, že proti izraelcom vypukol veľký hnev, takže zdvihli tábor a vrátili sa do svojej krajiny.

Ľudské obete boli prítomne v celej oblasti Kanaánu aj v jeho okolí. Jednalo sa o čiernu mágiu, následkom ktorej nastal rozbroj v koalícii armád, ktoré bojovali po boku Izraela. Hriech čarovania a mágie je jeden z hlavných nástrojov, ktorý diabol a nepriatelia Božieho diela použivajú dodnes proti zborom a Božím služobníkom. V knihe Skutkov apoštolov tiež môžeme čítať ako apoštol Pavol mal od počiatku konflikty s mágiou a čarovaním resp. s ľudmi, ktorí tieto praktiky používali proti jeho službe.

Odkiaľ pochádzala Kainova žena?

Keď čítame rodokmene môžeme vidieť že v období pred potopou existovala dlhovekosť. Väčšina ľudí žila viac ako 900 rokov. Takisto svoje deti plodili keď mali 100 a viac rokov. Teda kým sa Kain oženil už prešlo niekoľko generácii teda ľudia sa vedeli množiť pomerne rýchlo. O Izraeli čítame že s Jakubom odišlo 70 duši do Egypta a zhruba po 430 rokoch ich bolo viac ako 3 000 000 (podľa odhadov biblických historikov). Teda Kainova žena Bola s najväčšou pravdepodobnosťou jeho vzdialená pokrvná príbuzná. Rodokmeň v 5. kapitole Genesis hovorí iba o narodení mužov. Pretože cez mužov sa dedila v tom čase rodová línia. Nespomína narodenie žien, ale určite sa rodili.

Genezis 6: odkiaľ pochádzali Boží synovia, ktorí si brali za manželky ľudské dcéry? Boli to anjeli, čo dovtedy bývali v nebi - keďže sú nazvani "Boží" synovia alebo to boli padlí anjeli z podsvetia?

Boli to Božie stvorenia, ktoré sa stali padlými anjelmi, lebo sa pridali k Satanovej zbure a kvôli tomu boli vyhodení z neba. Kniha Zjavenia nám hovorí že Drak svojím chvostom strhol tretinu hviezd. Z toho vychádza biblická hypotéza, že Satan so sebou stiahol jednu tretinu Božích anjelov.